តើល្បឿនម៉ាស៊ីនត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអភិបាលយ៉ាងដូចម្តេច?

នៅក្នុងអភិបាលខេត្តមេកានិចឧបករណ៍វាស់ល្បឿនបង្កើតកម្លាំងនិទាឃរដូវដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងកម្លាំងដែលផ្អែកលើកម្លាំងម៉ាស៊ីន។

តុល្យភាពនៃកម្លាំងទាំងនេះគ្រប់គ្រងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈដែលចាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីន។

អនុវត្តការផ្ទុកម៉ាស៊ីនទៅនឹងម៉ាស៊ីនធ្វើឱ្យល្បឿនម៉ាស៊ីនថយចុះ។

前一个问题តើអភិបាលធ្វើអ្វីលើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត?
下一个问题តើប្រេងម៉ាស៊ីនត្រូវបានប្រើងាយឆេះ?

相关的问题